ELTES MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin Korunması

MÜŞTERİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ELTES MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Mersis: 0333 0417 9670 0014), (“ŞİRKET” veya “ELTES MÜHENDİSLİK” olarak adlandırılacaktır.)tarafından hazırlanmıştır. “ELTES MÜHENDİSLİK” e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 • 1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
  Faaliyetlerimiz kapsamında siz Müşterilerimize ait;
  • Kimlik bilgisi (Gerçek/Tüzel Kişinin Yetkili Temsilcisi /Gerçek kişi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası)
  • İletişim Bilgisi (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Yazışma Adres Bilgisi, Ürün Sevkiyatı Yapılacak Yer /Fatura Adres Bilgisi),
  • Finans Bilgisi (Vergi Kimlik No, Banka Hesap /IBAN /Banka-Kredi Kartı No, Fatura Bilgileri),
  • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Kamera Kayıtları ile Kaydedilen Görüntüler)
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (“ŞİRKET”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere ofis, işyeri /işyeri sayılan alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar),
  • Hukuki İşlem Bilgisi (Adli mercilerle yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler) ve
  • Müşteri işlem Bilgisi (Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi) kategorilerindeki verileri,

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi sigorta işlemlerinin takibi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi / denetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak toplamakta ve işlemekteyiz (kaydetme, depolama, aktarma, imha).

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda kategorizasyonu yapılan ve işleme amaçları belirtilen kişisel verilerinizi; Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Yazılı talep halinde ve olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri, Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı), İş Ortağı / Bankalar / Mali Müşavirler (Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi Mali kayıtların denetlenmesi), İş Ortağı / Mali Müşavir (Finansal ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması), İş Ortağı / Broker Sigorta Şirketi (Sigorta İşlemlerinin Takibi), Tedarikçi / E-posta Hizmeti Tedarikçisi (Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi), Tedarikçi / Bilgi Sistemleri Tedarikçi Şirketi (Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için), Hissedarlar (İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi), Avukatlar, Denetçiler, Vergi Danışmanları, Danışmanlık/Denetim ve Hizmet alınan diğer üçüncü kişiler (İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla) amaçlarıyla aktarabilmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET”in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda KVKK’nın 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı (www.eltesmuhendislik.com.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ELTES MÜHENDİSLİK” e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için şirketin web adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm yazılı taleplerinizi yazışma (Aktekke Mah. Yalçın Cad. Barutçuoğlu Plaza No:22A/37 Merkez/Kastamonu) veya e- posta (info@eltesmuhendislik.com.tr) adreslerimize iletebilirsiniz.